Quản trị thương hiệu

Nếu xây dựng & phát triển thương hiệu là tiền đề giúp định vị & tính cách thương hiệu thì quản trị thương hiệu là công việc quan trọng kế tiếp để duy tri bản sắc và & phát triển giá trị tài sản thương hiệu (brand equity) vô hình về lâu dài. Mọi giá trị thương hiệu đều có thể chuyển đổi thành giá trị tài chính dựa trên sức mạnh thương hiệu. Thương hiệu là khái niệm có thể đánh giá & đo lường được sức mạnh và giá trị thông qua các phương tiện truyền thông tiếp thị tại mọi điểm tiếp xúc với mọi đối tượng liên quan đến doanh nghiệp bao gồm khách hàng, nhà đầu tư, nhân viên, đối tác kinh doanh và các phương tiện truyền thông khác nhau.

Sử dụng dịch vụ Quản trị thương hiệu của K&A Media giúp doanh nghiệp:
- Phát triển thị phần;
 -Tìm kiếm sự khác biệt & độc đáo để thu hút, gắn bó khách hàng mục tiêu;
- Cạnh tranh hiệu quả với các đối thủ cạnh tranh;
- Đa dạng hóa sản phẩm/ngành nghề hoặc theo đuổi chiến lược đa thương hiệu
- Đánh giá & đo lường sức mạnh thương hiệu;
- Tạo động lực thúc đẩy đội ngũ nhân viên cam kết gắn bó với doanh nghiệp hay thu hút nhân tài từ bên ngoài;
- Nhượng quyền kinh doanh để mở rộng kinh doanh
- Đảm bảo gia tăng lợi thế cạnh tranh lâu dài và phát triển lợi nhuận trước mắt và lâu dài thì tổ chức bạn cần cam kết xây dựng, phát triển & quản trị thương hiệu mạnh và phát triển bền vững theo các bước phát triển thương hiệu nói trên trong mối liên kết chặt chẽ với chiến lược doanh nghiệp.